Dimnikar

Trajanje izobraževanja

3 leta

Stopnja izobrazbe

IV. stopnja

Cilji programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

 • poznajo gradbeništvo kot gospodarsko panogo ter gradbene elemente in sisteme zgradb,
 • znajo uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo,
 • poznajo uporabo gradbenih materialov in delovnih sredstev,
 • znajo čistiti kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave,
 • znajo izvajati meritve obratovalnega monitoringa emisij dimnih plinov iz kurilnih naprav,
 • so sposobni za pisno in ustno sporazumevanje, poznajo strokovno terminologijo in pravila poslovnega komuniciranja,
 • spoznajo pomen varovanja kulturne dediščine,
 • upoštevajo postopke za racionalno rabo energije, materiala in časa ter si razvijajo ekološko zavest,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • znajo izdelati kalkulacijo za enostavna dela,
 • poznajo osnove za zagotavljanje kakovosti,
 • povezujejo vsebine različnih strokovnih področij (interdisciplinarni pristop),
 • spoznajo osnove komercialnih in administrativnih del,
 • znajo delati v skupini in organizirati lastno delo ter skrbeti za urejeno delovno okolje,
 • so pri delu samostojni, vztrajni in ustvarjalni,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

 • uspešno zaključil osnovnošolsko ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Opis poklica

Dimnikar s čiščenjem vseh vrst dimnikov, kurilnih naprav in centralnih kurišč izvaja ukrepe za varnost pred požarom. Delo poteka na terenu, zato dimnikar uporablja tudi avto. S svojim strokovnim znanjem sodeluje pri plinifikaciji, postavitvi kurilnih naprav in dimnikov, prav tako nadzira pravilno delovanje dimnikov, kurilnih naprav in različnih kurišč. S čiščenjem vseh vrst dimnikov, kurilnih naprav, kotlov in z odstranjevanjem smolnatih površin v centralnih kuriščih skrbi za čim večjo požarno varnost in obenem prispeva k čistejšemu okolju. Dimnikar čisti, to je ometa vse od centralnih kurilnih naprav, dimovodnih naprav, odprtih ognjišč in prekajevalnic, etažnih peči, pekovskih peči, peči v slaščičarstvu, pa do ozkih in plezalnih dimnih kanalov, glinastih peči in štedilnikov, železnih peči in kotlov. Dimnikar dela v zaprtih prostorih in zunaj na prostem, kjer je izpostavljen vremenu, pač glede na sezono kurjenja. Delo se opravlja stoje z obračanjem, kleče, čepe, z rokami, potrebna pa je tudi hoja in plezanje.

Program dimnikar

Prenesi datoteko

izvedbeni predmetnik DIMNIKAR

Prenesi datoteko