Gradbeni tehnik – PTI

Trajanje izobraževanja

2 leti

Stopnja izobrazbe

V. stopnja

Cilji programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • pridobijo temeljna strokovna znanja iz stavbarstva, gradbenih inženirskih objektov, gradbene mehanike, osnov projektiranja, kalkulacij in geodezije,
 • znajo uporabljati strokovno literaturo, tehnične predpise, standarde, pravilnike ter obvladajo strokovno terminologijo,
 • obvladajo branje in pripravo tehniške dokumentacije, tehnološke in projektne dokumentacije,
 • poznajo lastnosti in uporabo gradbenih proizvodov,
 • usvojijo temeljne zakonitosti stabilnosti in varnosti gradbenih konstrukcij,
 • upoštevajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnost ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • pri projektiranju upoštevajo načela racionalne rabe energije in materialov,
 • znajo uspešno organizirati delo na svojem delovnem področju ob upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja,
 • razvijajo ekološko zavest,
 • poznajo pomen varovanja kulturne dediščine,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine, strokovno ter poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije iz gradbeništva (popise del, predizmere, ponudbe, evidence, …)
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni odgovornega sodelovanja v skupini in v projektnih nalogah,
 • razvijajo lastnosti, ki so pomembne za uspešno poklicno delovanje kot so kooperativnost, poštenost, kritična presoja, podjetniško razmišljanje,
 • znajo organizirati in voditi projektno in timsko delo,
 • so sposobni reševati konflikte.

Vpisni pogoji

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • zidar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, tesar, slikopleskar-črkoslikar, polagalec talnih oblog, pečar-polagalec keramičnih oblog, kamnosek, izvajalec suhomontažne gradnje, dimnikar, strojnik gradbene mehanizacije, slikopleskar, črkoslikar, pečar-keramik ali
 • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali
  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Možnosti nadaljevanja študija

Po opravljeni poklicni maturi se lahko gradbeni tehnik (pti) zaposli ali samozaposli, lahko pa nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih in visokošolskih strokovnih študijskih programih. Če opravi še izpit iz enega od maturitetnih predmetov, se lahko vpiše tudi v nekatere univerzitetne študijske programe.

Možnosti zaposlitve

Gradbeni tehnik (pti) se lahko zaposli na vseh področjih gradbeništva:

 • v gradbenih podjetjih na gradbišču ali v pripravi dela,
 • v projektivnem ateljeju za risalno mizo,
 • v laboratoriju,
 • na separacijah in v betonarnah ali
 • v upravnih službah.

Opis poklica

Gradbeni tehnik (pti) opravlja raznolika dela: pomoč pri vodenju in organizaciji del na gradbišču, pripravljanje popisov del, predizmer in predračunov, kontrolo in obračun izvedenih del, sodelovanje pri projektiranju, tehnološko pripravo dela, laboratorijske preiskave, dela na separacijah in v betonarnah, dela v upravnih službah. Pri izdelavi tehnične dokumentacije je gradbeni tehnik lahko koristen pomočnik gradbenemu inženirju ali arhitektu. Na gradbišču sodeluje pri meritvah, ki omogočajo pričetek gradnje. Slediti mora poteku gradbenih del vse do trenutka, ko začnejo prihajati na gradbišče strokovne in nadzorne komisije. Tudi z obrtniki zaključnih dejavnosti v gradbeništvu ima precej stikov. Med samo gradnjo pomaga gradbenemu inženirju. Naroča material, organizira in izvaja kontrolo vgrajenega materiala in končnega izdelka. Skrbeti mora tudi za ustrezno varnost delavcev in zaščito materiala na gradbišču. Vsak material, ki ga vgradimo v gradben element in konstrukcije, prav tako pa tudi končni izdelek, mora ustrezati zahtevam standardov in predpisov. Kontrolo opravljajo v laboratorijih in pri tem sodeluje tudi gradbeni tehnik. Poseben laboratorij sta tudi separacija in betonarna. Zakon o graditvi objektov predpisuje postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja in po končani gradnji tudi uporabnega dovoljenja. Mnogo dela v tem postopku lahko opravi gradbeni tehnik.

Program gradbeni tehnik - PTI

Prenesi datoteko