Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR

Smetanova ulica 35, 2000  MARIBOR

Odgovorna oseba:

mag. Alenka Ambrož Jurgec, univ.dipl.inž.gr.direktorica-ravnateljica

Datum prve objave kataloga:

01.02.2008

Datum zadnje spremembe:

27.01.2010

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.gradbena.si/

Druge oblike kataloga:

tiskana oblika v tajništvu šole

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Področje dela zavoda je določeno s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda, ki ga je sprejela Vlada RS.Zavod skladno s sklepom o ustanovitvi opravlja dejavnosti:

 • srednje splošno izobraževanje (tehniška gimnazija)
 • srednje strokovno izobraževanje (gradbeni tehnik, okoljevarstveni tehnik)
 • srednje poklicno izobraževanje (zidar, tesar, pečar-keramik, dimnikar, slikopleskar, izvajalec suhomontažne gradnje)
 • poklicno tehnično izobraževanje (gradbeni tehnik 3+ 2)
 • nižje poklicno izobraževanje (gradbinec)
 • izobraževanje odraslih
 • praktično delo dijakov in vajencev
 • prodaja proizvodov in storitev, ustvarjenih s praktičnim poukom in proizvodnim delom dijakov v šolskih delavnicah in na šolskih gradbiščih,
 • prevajanje,
 • fotokopiranje in razmnoževanje,
 • druga splošna tajniška opravila,
 • raziskovalna dejavnost
 • dejavnost knjižnic

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • strokovna gimnazija
 • poklicna in strokovna šola

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Alenka Ambrož Jurgec, univ.dipl.inž.gr., direktorica zavoda in ravnateljica obeh enot

tel.: (02)23 50 601

faks: (02)23 50 606

elektronski naslov: alenka.ambroz-jurgec@guest.arnes.sisrgradbena-mb@guest.arnes.si

2.c Organigram organa

Organigram organa:

Organigram Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja ministrstva

Zakoni:

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/sprejetiZakoniInAkti/zakoni

http://www.uradni-list.si/

Povezave na področju šolstva:

Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/

Sindikat za vzgojo in izobraževanje: http://www.sviz.si/

Republiški izpitni center:  http://www.ric.si/

Zavod RS za šolstvo: http://www.zrss.si/

Center za poklicno izobraževanje: http://www.cpi.si/

Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

Predpisi EU:

Povezava: http://europa.eu

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: http://www.cmepius.si/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt
 • Letno poročilo
 • Finančno poročilo
 • Kronika šole

2.f Seznam vrst uradnih postopkov

Uradni postopki, ki jih vodi organ:

Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.

 • vpisni postopek novincev
 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • postopke volitev
 • postopek izbire kandidata za zaposlitev
 • postopek napredovanja delavcev šole v plačilne razrede in nazive
 • postopek izrekanja vzgojnih ukrepov
 • vpis dijakov iz drugih šol
 • obravnave dijakov v šolski svetovalni službi
 • odobritev statusa športnika, kulturnika, …
 • odobritev regresirane prehrane dijakov

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

 • evidenca zaposlenih
 • evidenca vpisanih dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)
 • matična knjiga delavcev (ni prosto dostopna)
 • matične knjige dijakov oz. slušateljev (ni prosto dostopna)
 • evidence izdanih dokumentov o končanem izobraževanju (ni prosto dostopna)
 • evidenca o preverjanju in ocenjevanju – redovalnica (ni prosto dostopna)
 • evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja v tujini, za nadaljevanje izobraževanja (ni prosto dostopna)
 • evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba (ni prosto dostopna)
 • evidenca o plačah (ni prosto dostopna)
 • evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja (ni prosto dostopna)
 • osebni listi dijakov oziroma slušateljev(ni prosto dostopna)
 • evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka (ni prosto dostopna)
 • evidenca o izpitih kandidatov (ni prosto dostopna)
 • evidenca o videoposnetkih (ni prosto dostopna)
 • evidenca vstopov in izstopov iz šolskega poslopja (ni prosto dostopna)
 • evidenca o uporabnikih storitev šolske knjižnice (ni prosto dostopna)

2.h Seznam drugih informativnih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

program KPIS

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij:

 • publikacija šole (šolski koledar, šolska pravila)
 • predmetniki
 • zloženke o predstavitvi poklicev in programov
 • individualne govorilne ure
 • Seznam razrednikov
 • čas trajanja pouka (naveden v šolski publikaciji)
 • cenik izobraževanja odraslih za tekoče šolsko leto

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Neposreden dostop:

 • osebni dostop
 • po elektronski pošti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na spletnem naslovu: http://www.gradbena.si/

Dostop na podlagi zahteve:

 • ustna zahteva
 • preko telefona
 • po elektronski pošti

Neposreden osebni dostop je prilagojen tudi za ljudi s posebnimi potrebami.

Prosilcu se za posredovanje informacij javnega značaja zaračunava strošek skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.list RS, št. 76/2005).

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij:

 1. programi in poklici, ki jih izobražujemo
 2. število vpisanih dijakov
 3. število začetnih letnikov
 4. število zaključnih letnikov
 5. šolski koledar
 6. čas glavnega odmora
 7. razredniki
 8. preverjanje izdanih spričeval
 9. govorilne ure
 10. število zaposlenih

Pooblaščenec za varstvo OP

Prenesi datoteko