Tehniška gimnazija

Trajanje izobraževanja

4 leta

Stopnja izobrazbe

V. stopnja

Cilji programa

Splošni cilji gimnazije so opredeljeni v Zakonu o gimnazijah.

Pomembnejši vidiki ciljev gimnazije so:

 • nadaljevanje izobraževanja, spodbujanje ustvarjalnosti ter razvijanje znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu in življenju;
 • celosten pristop v izobraževanju in pridobivanju osnov znanstvenih vzorcev na različnih področjih;
 • zagotavljanje izbirnosti tako na ravni šole kot na ravni dijaka. Izbirnost mora omogočati višjo raven pouka na določenem področju ob hkratnem zagotavljanju uravnotežene splošne izobrazbe;
 • specifičnost programa se kaže v spodbujanju interesa za teoretična znanja in razvijanju inovativnosti;
 • spodbujanje razvoja uravnoteženosti telesnega, spoznavnega, čustvenega, socialnega, moralnega in estetskega razvoja ter razvoja osebnosti kot celote.

Posebni cilji tehniške gimnazije

 • dijakom omogoča pridobivanje splošnih znanj in temeljnih tehniških znanj;
 • omogoča razvijati analitično mišljenje, samostojno kritično presojanje, sposobnosti timskega sodelovanja, sposobnosti odločanja in odgovornega ravnanja;
 • razvijati tehniško mišljenje;
 • spodbujati vedoželjnost, učenje tujih jezikov, pozitivne vrednote, ki temeljijo na slovenski in evropski tradiciji, slovensko identiteto;
 • razumeti kompleksne vzajemne povezave med razvojem naravoslovja, tehnike in družbe;
 • razvijati veselje in interes za področje gradbeništva;
 • razvijati sposobnosti, ki so pomembne za študij gradbeništva in
 • pripravlja dijake za uspešno nadaljevanje izobraževanja na univerzi, na visokih strokovnih šolah in na višjih strokovnih šolah;
 • ter pripravlja na izobraževanje za intelektualne in odgovorne poklice in omogoča široko izbiro poklicnega odločanja.

Možnosti zaposlitve in nadaljevanja študija

Po opravljeni splošni maturi lahko dijak nadaljuje šolanje na višješolskih študijskih programih, visokošolskih strokovnih študijskih programih in univerzitetnih študijskih programih.

Program-tehniška-gimnazija

Prenesi datoteko